Skadedyrbekjempelse

Skadedyrbekjempelse er regulert etter norske lover og forskrifter

Vi utfører Skadedyrbekjempelse med de beste kjente metoder. Våre teknikere blir jevnlig kurset og er oppdatert på hvilke metoder som bør brukes for å oppnå et raskt og god tresultat. Skadedyrkontroll  er regulert av flere gjeldende lover og forskrifter i Norge, Skadedyrforskriften og Dyrevelferdsloven Disse definerer hva som er ansett som et skadedyr og hvordan man i hovedtrekk skal avlive dem dersom det er behov for dette. Definisjon på skadedyr er et medlem av dyreriket som påvirker menneskelige aktiviteter negativt. Den menneskelige responsen avhenger av betydningen av skaden som gjøres og vil variere fra toleranse, gjennom avskrekking og håndtering, til forsøk på å utrydde skadedyret fullstendig. Kontrolltiltak kan utføres som en del av en integrert skadedyrkontroll..     

 

Typer av skadedyrbekjempelse

er en metode for å kontrollere skadedyr som insekter og midd ved å bruke andre organismer.  Klassisk biologisk kontroll innebærer introduksjon av naturlige fiender av skadedyret som er avlet i laboratoriet og sluppet ut i miljøet. En alternativ tilnærming er å forsterke de naturlige fiender som oppstår i et bestemt område ved å slippe ut flere, enten i små, gjentatte partier, eller i en enkelt storskala utgivelse. Ideelt sett vil den frigjorte organismen avle og overleve, og gi langsiktig kontroll. Biologisk kontroll kan være en viktig komponent i et integrert skadedyrprogram.            

For eksempel: mygg i malariaområder blir ofte kontrollert ved å sette Bt Bacillus thuringiensis ssp. israelensis , en bakterie som infiserer og dreper mygglarver, i lokale vannkilder. Flere steder i verden brukes det også en sopp (Beauveria Bassiana) for å kontrollere flere typer skadedinsekter, blandt annet veggedyr.

Mekanisk skadedyrbekjempelse

Mekanisk skadedyrbekjempelse er bruk av teknikker med enkelt utstyr og enheter, som har til hensikt å fange/avlive skadedyr uten bruk a giftige kjemikalier. Mot rotter og mus kan dette dreie seg om klappfeller, fangstbur, eller mer moderne enheter med f.eks. strøm for å avlive skadedyrene.

Mot insekter kan vi bruke lysfeller, limfeller inseksgriller eller andre giftfrie metoder for å tiltrekke oss å fange større mengder for å begrense omfang i miljøet.   

Effekten av kjemiske insektmidler har en tendens til å avta over tid. Dette er fordi enhver organisme som klarer å overleve den første applikasjonen, vil overføre genene til sine avkom og en resistent stamme vil bli utviklet. På denne måten har noen av de mest alvorlige skadedyrene utviklet motstand og blir ikke lenger drept av insektmidlene som pleide å ha en god bekjempende effekt. Dette nødvendiggjør høyere konsentrasjoner av kjemiske midler, hyppigere applikasjoner og rotering av kjemiske formuleringer.

Insektsmiddel er formulert for å drepe skadedyr, men mange har skadelige effekter på arter som ikke er målgruppe; særlig bekymring er skaden på honningbier , ensomme bier og andre pollinerende insekter. De mye brukte neonicotinoidene har blitt forbudt mot blomstrende avlinger i noen land på grunn av deres effekt på bier. Noen insketmidler kan forårsake kreft og andre helseproblemer hos mennesker, i tillegg til å være skadelige for dyrelivet. Det kan være akutte effekter umiddelbart etter eksponering eller kroniske effekter etter kontinuerlig lavt nivå eller sporadisk eksponering. Maksimal restgrense for plantevernmidler i matvarer og dyrefôr er satt av mange nasjoner.        

Fysisk skadedyrkontroll

I husholdningsskala brukes klebrig fluepapir for å fange fluer. I større bygninger kan insekter bli fanget med feromoner, ultrafiolett lys for å tiltrekke seg insektene, Noen har en klebrig limplate eller et elektrisk ladet rutenett for å drepe dem. Limfeller brukes noen ganger for å overvåke kakerlakker og andre lagervareinsketer. Gnagere kan bli drept av klappfeller med attraktivt åte. Talkum eller “sporingspulver” kan brukes til å etablere ruter som brukes av gnagere inne i bygninger.

Historisk sett har skytevåpen vært en av de viktigste metodene som brukes for skadedyrbekjempelse. Menneskelig jakt for å fange å drepe skadedyr var en tidlig brukt metode for å fjerne skadedyr fra et område. 

Forgiftet åte er en vanlig metode for bekjempelse av rotter, mus, maur, kakerlakker og andre skadedyr. De grunnleggende granulatene, eller en annen formulering, inneholder et næringsmiddel/mat for målarten og en passende gift. For maur er det nødvendig med et langsomt virkende virkestoff slik at arbeiderne får tid til å bære stoffet tilbake til kolonien, for fluer, et hurtigvirkende stoff for å forhindre ytterligere egglegging og plage.      

Åte blir plassert i passende beskyttet åtestasjon for at ikke målretedearter skal kunne få i seg giften.

Warfarin er et 1.generasjon giftåte som tradisjonelt er blitt brukt til å drepe gnagere. Mange populasjoner har utviklet motstand mot denne antikoagulanten. Disse er i stor grad blitt erstattet med 2.generasjons  antikoagulenter. Dette er giftstoffer, som krever at åtestasjoner fylles opp regelmessig. 

Rotte- og museangrep kan ofte behandles med ekskludering fjerning av matkilder. Forgiftet åte bør være siste utvei. Vi bør alltid utføre risikoreduserende tiltak først. Det å gjøre områdene mindre attraktive vil være nødvendig for en vellykket skadedyrbekjempelse. Å “utrydde” gnagere med gift vil ikke hindre nye populasjoner å etablere seg.  Folk prøver ofte å fjerne gnagere fra området eller boligen med hjelp av lydskremmere. Dette har vist seg å ha en veldig begrenset effekt.                 

Insekter som angriper matvarer.

Skadeinsekter, inkludert Melmøll , tørrfruktmøll , melbiller, sagtannet melbille, tobaksbille og brødbiller er blant de vanligste skadeinsektene vi har på matvarer. Disse angriper ofte tørrmat som mel, frokostblandinger og pasta.

I hjemmet blir matvarer som er infisert vanligvis kastet, og lagring av slike produkter i forseglede beholdere bør forhindre at problemet oppstår igjen. Eggene til disse insektene vil sannsynligvis gå ubemerket hen, med larvene som er det destruktive livsfasen, og den voksne den mest merkbare fasen. Siden Insektmidler ikke er trygge å bruke nær mat, bør alternative behandlinger som frysing eller varmebehandling gjennomføres for å drepe alle insekter. 

Insekter som angriper klær

Larvene til klesmøll (hovedsakelig Tineola bisselliella og Tinea pellionella) lever av tekstiler og tepper, spesielt de som er lagret eller tilsmusset. av biologiske rester av hud, hår eller lignende. De voksne hunnene legger egg på naturlige fibre, inkludert ull, silke og pels, samt bomull og lin i blandinger. De utviklende larvene spinner beskyttende bånd og tygger inn i stoffet, og skaper hull og flekker av ekskrementer. Skaden er ofte konsentrert på skjulte steder, under krager og nær sømmer av klær, i folder og sprekker i møbeltrekk og rundt kantene på tepper så vel som under møbler. Kontrollmetoder inkluderer bruk av lufttette beholdere for lagring, periodisk vasking av plagg, fangst med fermonfeller, frysing, oppvarming og bruk av kjemikalier. Cedertrekuler som inneholder frastøtende stoffer som avskrekker voksne, men for å drepe larvene kan det være nødvendig å bruke permetrin, pyretroider eller andre insektmidler. 

Pelsbiller er medlemmer av familien klannere. Mens de voksne billene lever av nektar og pollen, er larvene ødeleggende skadedyr i hjem, lagre og museer. De lever av animalske produkter, inkludert ull, silke, skinn, pels, avfall på hårbørster, dyrehår, fjær og annet organisk materiale. De har en tendens til å angripe skjulte steder og kan livnære seg på større tekstiler enn klesmøll, og etterlate flekker av ekskrementer og hull i ull og skinn. Bekjempelse av angrep er vanskelig og er baseres på ekskludering og sanitasjon der det er mulig.  Insektmiddel benyttes kun når det er absolutt nødvendig, da dette har vist seg å ikke være en primærmetode for bekjempelse. Billene kan fly inn utenfra og larvene kan overleve på lo-fragmenter, støv og annet organisk materiale. I lagre og museer kan klebrige fermofeller identifisere problemer avdekke tilstedeværelse i et tidlig stadie. Bekjempelsesmetoder som varme/kuldebehandling, sprøyting av overflaten med insektmiddel vil drepe insektene når de brukes på riktig måte. Følsomme gjenstander kan beskyttes mot angrep ved å holde dem i rene lufttette beholdere.

Steder vi utfører skadedyrbekjempelse

Ønsker du å lese mer om skadedyr og skadedyrkontroll. Gå inn på FHI.no sine nettsider her