Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Skadedyrbekjempelse

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Skadedyrbekjempelse

mus

Trenger du hjelp med skadedyrbekjempelse?

Vi utfører Skadedyrbekjempelse med de beste kjente metoder. Bekjempelse av skadedyr gjøres etter at årsaken til problemene er kartlagt og fjernet. Skadedyrkontroll er regulert av flere lover og forskrifter i Norge. Skadedyrforskriften og Dyrevelferdsloven definerer hva som er ansett som et skadedyr. Disse regulerer hvordan man i hovedtrekk skal avlive dem dersom det er behov for dette. Bekjempelse av skadedyr bør altid utføres av en godkjent skadedyrbekjemper. Det er kun lov å utføre skadedyrbekjempelse på egen eiendom. Alle andre steder sier loven at en godkjent skadedyrbekjemper med offentlig godkjenning brukes.

Hva er skadedyrbekjempelse?

Skadedyrbekjempelse er tiltak og strategier som er utformet for å kontrollere eller eliminere skadedyr som kan forårsake skade eller ulempe for mennesker, dyr eller eiendom. Dette kan omfatte insekter, gnagere, fugler eller andre typer skadedyr.

Skadedyrbekjempelse kan utføres på en rekke forskjellige måter, avhengig av type skadedyr og omfanget av infestasjonen. Dette kan inkludere fysiske barrierer, kjemiske behandlinger, feller eller bruk av predatorer eller parasitter for å kontrollere skadedyrpopulasjoner.

Målet med skadedyrbekjempelse er å minimere skade eller ulempe for mennesker og eiendom, samtidig som man tar hensyn til miljøet og andre faktorer som kan påvirke helsen og sikkerheten til mennesker og dyr.

Tro det eller ei, det er stor forskjell mellom skadedyrutryddelse og skadedyrbekjempelse. Skadedyrutryddelse tar sikte på å fjerne alle levende individer av en art, som da vi har en nulltoleranse for. Dette kan være for at insektet eller dyret ikke hører til i vår fauna, eller at det rett og slett er høy risiko og fare ved å ha det i nærheten.

Skadedyrbekjempelse er å sette igang nødvendige tiltak mot et målrettet dyr eller insekt som har en negativ innvirkning på menneskelige aktiviteter. Målrettet skadedyrbekjempelse brukes til å redusere forekomsten av et skadedyr i og rundt huset ditt. Dette vil imidlertid ikke eliminere alle skadedyr 100%. Målet med skadedyrbekjempelse er å kontrollere dem til et nivå som er ikke merkbart eller akseptabelt for beboere.

Det er eier eller bruker som skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr.

Effektiv strategisk langsiktig skadedyrbekjempelse innebærer et planlagt skadedyrbekjempelsesprogram. Å bekjempe skadedyr som insekter og andre levende dyr betyr å sette i verk tiltak som er ment til å ha en reduserende eller eliminerende effekt på det målrettede insektet eller dyret.

Bekjempelse av skadedyr

Skadedyrutryddelse betyr å totalt fjerne skadedyr. Hvis du har kakerlakker eller veggedyr, vil du fjerne 100% av dem raskt. Men for mange andre typer skadedyr, som stokkmaur, sukkermaur, mus eller rotter, vil en total bekjempelse være tilnærmet umulig. Dersom man får maur i boligen, eller mus i hus vil man redusere farer for skader og ubehag, med en langsiktig strategisk plan for skadedyrbekjempelse. Mus og rotter bør stenges ute fra bygg, slik at man ikke opplever ubehag med denne typen skadedyr.

Forebyggende tiltak

Den langsiktige skadedyrbekjempelsen inneholder blant annet forebyggende tiltak for å slippe angrep av skadedyr i fremtiden. Forebyggende tiltak kan være å unnlate mating av fugler eller husdyr på steder hvor skadedyr kan få tak i maten.

Andre typer forebyggende tiltak kan være tetting utvendige ventiler,  tetting av hull eller åpninger i konsktruksjonen, matkompost bør sikres, holde det ryddig og rent på gårdsplassen, fjerne råttnende treverk i hagen osv.

Bruk godkjent Skadedyrbekjemper

Strategisk skadedyrbekjempelse er det klart bedre valget. Å stoppe angrep av skadedyr før skader og ubehag blir for store er en mye bedre løsning. Dette reduserer kostnadene for skadedyrkontroll betraktelig. Bruk av godkjente skadedyrteknikere er ofte langt rimeligere enn å bruke masse tid og ressurser på egenhånd.

Vær proaktiv ikke reaktiv, for et tilsynelatende ubetydelig problem som ignoreres i dag kan skape store problemer i morgen.

Offentlig godkjente skadedyrbekjempere har kunnskap om hvordan korrekt og mest effektiv gjennomføring av skadedyrbekjempelse skal foregå uten fare for helse og miljø. Alle skadedyr har en grunn til hvorfor de er tilstede og krever grunnleggende forståelse og erfaring for å fjerne dem fra hjemmet ditt. Det er ikke en metode som passer alle skadedyr. Skadedyrbekjempere får også  opplæring for å bli tekniker og tilleggsopplæring gjennom hele karrieren. Etter hvert som forskning og teknologi går fremover, får teknikere videreutdanning for å holde seg oppdatert om metoder og forskning på behandling av skadedyr.

Biologisk skadedyrbekjempelse

Dette er en metode for å kontrollere skadedyr som insekter og midd ved å bruke andre organismer. Klassisk biologisk kontroll innebærer introduksjon av naturlige fiender av skadedyret som er avlet i laboratoriet og sluppet ut i miljøet. En alternativ tilnærming, er å forsterke de naturlige fiender som oppstår i et bestemt område. Ved å slippe ut flere, enten i små, gjentatte partier, eller i en enkelt storskala utgivelse. Ideelt sett vil den frigjorte organismen avle og overleve, og gi langsiktig kontroll. Biologisk kontroll kan være en viktig komponent i et integrert skadedyrprogram.

Ofte blir mygg i malariaområder kontrollert ved å sette en bakterie som infiserer og dreper mygglarver, i lokale vannkilder. Flere steder i verden brukes det også en sopp (Beauveria Bassiana) for å kontrollere flere typer skadedinsekter, blandt annet veggedyr.

Snylteveps

Mekanisk skadedyrbekjempelse

Mekanisk skadedyrbekjempelse er bruk av metoder som har til hensikt å fange eller avlive skadedyr uten bruk a giftige kjemikalier. Mot rotter og mus kan dette dreie seg om klappfeller, fangstbur, eller mer moderne enheter med f.eks. strøm for å avlive skadedyrene. Mot insekter brukes lysfeller, limfeller inseksgriller eller andre giftfrie metoder for å tiltrekke oss å fange større mengder for å begrense omfang i miljøet.

Multikill felle

Kjemisk skadedyrbekjempelse

Effekten av kjemiske insektmidler har en tendens til å avta over tid. Dette er fordi enhver organisme som klarer å overleve den første applikasjonen, vil overføre genene til sine avkom og en motstandsdyktighet vil bli utviklet. På denne måten har noen av de mest alvorlige skadedyrene resistens mot midler som tidligere hadde god effekt. Dette nødvendiggjør høyere konsentrasjoner av kjemiske midler, hyppigere applikasjoner og rotering av kjemiske formuleringer.

Insektmiddel er formulert for å drepe skadedyr, men mange har skadelige effekter på arter som ikke er målgruppe. Særlig bekymring er skaden på honningbier, ensomme bier og andre pollinerende insekter. De mye brukte neonicotinoidene har blitt forbudt mot blomstrende avlinger i noen land på grunn av deres effekt på bier. Noen insektmidler kan forårsake kreft og andre helseproblemer hos mennesker, i tillegg til å være skadelige for dyrelivet. Det kan være akutte effekter umiddelbart etter eksponering eller kroniske effekter etter kontinuerlig lavt nivå eller sporadisk eksponering. Maksimal restgrense for plantevernmidler i matvarer og dyrefôr er satt av mange nasjoner.

Trenger du hjelp med skadedyrbekjempelse? Ta kontakt med Skadedyrkontroll1 idag. 

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top