Skadedyrkontroll1

hvordan skadedyrfirmaer

Trygg og effektiv skadedyrkontroll

Ulike typer insektmidler: En veiledning til valg og bruk

Det å få rotter inn i boligen, er en ubehagelig opplevelse. De kan lage store ødeleggelser. Brann, vannskader og luktproblemer, i tillegg til å være skremmende. I de tilfellene man opplever rotter i hus, bør man benytte seg av professjonell skadedyrkontroll. Våre lokale teknikere har høy kompetanse og kan hjelpe deg raskt.

Ta kontakt

Ulike typer insektmidler: En veiledning til valg og bruk

Insektmidler er stoffer som er laget for å forebygge, avverge eller drepe insekter. De kommer i ulike former og kan klassifiseres basert på deres kjemiske natur, virkemåte eller anvendelsesformål.

Vegetabilske midler, som er utvunnet fra planter, tilhører de tradisjonelle typene og har en tendens til å ha kortvarig effekt. Historisk sett har plantebaserte forbindelser blitt brukt, men i det 20. århundret utviklet man syntetiske alternativer som DDT og senere neonicotinoider, pyrethroider og organofosfater.

permetrin

Disse kjemikaliene har ulike virkningsmekanismer. For eksempel fungerer kontaktdrepende insektmidler ved direkte kontakt med insekter, noe som gjør dem nyttige mot krypende skadedyr på overflater. På den annen side har systemiske insektmidler en lengre varighet da de tas opp av planten og beskytter den mot insektangrep over tid.

Valget av insektmiddel vil avhenge av hvilken type insekt som skal bekjempes, omfanget av infestasjonen og den ønskede varigheten av beskyttelsen.

Når det gjelder deres effekt på miljøet, kan insektmidler ha varierende grader av toksisitetsnivåer og påvirke ikke-mål arter, inkludert mennesker. Det er derfor kritisk å balansere behovet for insektkontroll med bevaring av et sunt miljø.

Studier og reguleringer har bidratt til utvikling av nye insektmidler som er mer målrettede og miljøvennlige, for eksempel ved å etterligne naturlige planteforbindelser, som pyretriner, eller ved å utvikle syntetiske alternativer som permetrin.

Typer Insektmidler

Insektmidler, ofte omtalt som plantevernmidler, er kjemikalier designet for å kontrollere eller drepe insekter. Disse kommer i forskjellige former og har ulike virkemekanismer.

Kjemiske Insektmidler

Kjemiske insektmidler kan deles inn i flere klasser basert på deres kjemiske struktur og hvilke skadedyr de er rettet mot.

 • Organoklorider: Inkluderte tidligere kjente stoffer som DDT, dieldrin og endrin. Disse er nå stort sett forbudt grunnet langvarig miljøskade og helsefare.
 • Organofosfater: Eks. dimetoat, brukt mot et bredt spekter av insekter, men de kan også være giftige for mennesker og andre ikke-mål arter.
 • Karbamater: Fungerer likt som organofosfater, pirimikarb er et eksempel som brukes i kontroll av bladlus.
 • Pyretroider: Insektmidler som permetrin og cypermetrin, kjent for sin effekt mot et bredt spekter av insekter og lavere toksisitet for pattedyr.
 • Neonicotinoider: Moderne insektmidler som etterligner nikotins giftvirkning på insekter, genereres bekymring for resistens og miljøpåvirkning.

Biologisk Baserte Insektmidler

Naturlige insektmidler kommer fra organiske kilder og kan være mindre skadelige for miljøet.

 • Pyretriner: Utdrages fra krysantemumblomster og har hurtig nedbrytning i miljøet.
 • Rotenon: Et naturlig insektmiddel fra rotter, men som har vist seg å være skadelig for vannlevende liv og er derfor mindre brukt.
 • Insektsåpe og Sitronsaft: Anvendes som mildere alternativer mot insekter på planter.

Bruken av diverse insektmidler varierer, og det er viktig å vektlegge forsvarlig bruk for å motvirke utvikling av resistens og minimere risiko for miljø og helse.

Oxadiaziner

insektmidler

Oxadiaziner er en klasse av insektmidler kjent for sitt brede virkningsspekter, og de er effektive ved å blokkere natriumkanaler i insekters nervesystem. Dette fører til nedsatt nervefunksjon, opphør av fødeinntak, lammelse og til slutt død for insektet.

En av de kjente aktive ingrediensene i oxadiaziner er Indoxacarb. Dette stoffet absorberes primært gjennom inntak av skadedyret, hvor mindre mengder absorberes direkte gjennom skadedyrets kutikula, det vil si det ytre laget.

Virkningsmekanisme

 • Blokkerer natriumkanaler i nervene
 • Forstyrrer normal nervefunksjon
 • Forårsaker lammelse og død

Bruksområder

Indoxacarb er spesielt kjent for sin effektivitet mot:

 • Lepidopteran skadedyr (sommerfugllignende insekter)
 • Visse typer biller og insekter som skader avlinger

Fordeler og Sikkerhetsprofil

 • Regnes som mindre giftig for mennesker og ikke-målrettede organismer
 • Bidrar til å redusere skadedyrpopulasjoner effektivt

Det er viktig for brukere av insektmidler, som oxadiaziner og spesifikt de som inneholder indoxacarb, å følge anvisningene nøye for å sikre sikker og effektiv bruk.

Fenylpyrasoler

Fenylpyrasoler utgjør en klasse av insektmidler kjent for deres effektivitet mot et bredt spekter av skadedyr. Det mest kjente fenylpyrazolen er fipronil, som ofte brukes i jordbruket og av veterinærer for bekjempelse av lus, flått og andre insekter.

Fipronil virker ved å forstyrre det sentrale nervesystemet hos insekter, noe som fører til rask immobilisering og død. Dette stoffet binder seg til insekternes GABA-reseptorer og blokkerer dermed nerveimpulsene. Fipronils selektivitet er basert på det faktum at det er mer toksisk for insekters GABA-reseptorer enn for pattedyrs.

Bruksområder for fipronil inkluderer:

 • Jordbruk: Beskyttelse av avlinger mot skadedyrsangrep.
 • Hjemmebruk: Insektmidler for hjem og hage.
 • Veterinærmedisin: Behandlinger mot eksterne parasitter hos kjæledyr.

Fordi fipronil er ekstremt kraftfullt, håndteres det med forsiktighet for å minimere miljøpåvirkningen og risikoen for utilsiktet skade på ikke-mål organismer, slik som bier og akvatiske invertebrater.

Neonicotinoider

Various types of neonicotinoid insecticides displayed on a laboratory table

Neonicotinoider er en klasse av insektmidler som har blitt bredt anvendt i jordbruket grunnet deres effektivitet mot skadedyr.

Disse kjemikaliene virker systemisk, noe som betyr at de absorberes av planten og beskytter den fra innsiden. Av større relevans blant neonicotinoidene er imidacloprid og thiamethoxam.

Imidacloprid er kjent for sitt brede bruksområde og var det første neonicotinidet som ble godkjent for bruk. Kjemikaliet har hatt en global påvirkning på plantevern og var tidligere godkjent for bruk på et stort antall avlingstyper over hele verden.

Thiamethoxam, derimot, er et annet sentralt neonicotinoid som er brukt i mange land. Dens virkemåte er lik imidacloprid ved at det påvirker insekters nervesystemer, noe som fører til lammelse og død.

Virkningsmekanismen for neonicotinoider er ved å etterligne neurotransmitteren acetylcholin. De binder seg til og aktiverer nikotinreseptorer i insekters nervesystem, noe som er skadelig for insekter men har lavere toksisitet hos pattedyr.

Neonicotinoid Bruksområde
Imidacloprid Bredt anvendt, mange avlingstyper
Thiamethoxam Bredt anvendt, lik imidacloprid i virkning

Selv om neonicotinoider anses som effektive, er det voksende bekymringer for deres virkninger på pollinerende insekter, som bier. Forskning indikerer at selv subletale doser kan ha negative effekter på bihelsen, noe som har resultert i økt regulering og restriksjoner i EU.

Implementeringen av føre-var prinsippet reflekterer en voksende forståelse av at disse insektmidlene kan påvirke økosystemer på uønskede måter, og understreker behovet for videre forskning i deres interaksjonseffekter med andre miljøstressfaktorer.

Pyretroider

Various types of insecticides being sprayed on crops in a field

Pyretroider er en klasse av syntetiske insektmidler, kjennetegnet av deres evne til å etterligne effekten av naturlige pyretriner. Pyretriner er plantebaserte insektmidler utvunnet fra blomstene av krysantemumarter. Pyretroidenes fordel ligger i deres forbedrede stabilitet i miljøet, samt deres lengre virkningstid som varer fra 7 til 21 dager.

Disse kjemikaliene er designet for å være lysstabile, noe som betyr at de ikke brytes ned av sollys. Pyretroider er generelt ansett som mindre giftige for pattedyr og mennesker, og har en hurtig virkning ved kontakt med insekter. Dette gjør dem til et foretrukket valg for både husholdninger og i landbrukssammenheng.

Permetrin og deltametrin er to velkjente pyretroider.

Permetrin er kjent for sin brede anvendelse, effektiv mot et spektrum av skadedyr og er ofte brukt i husholdningsinsektmidler. Deltametrin på sin side er kjent for sin ekstraordinære effektivitet, selv i meget lave doser, og brukes ofte i landbruket.

En oversikt over egenskapene til pyretroider:

 • Stabilitet: Lysstabile og har lengre varighet enn naturlige pyretriner.
 • Toxicitet: Lavere toksisitet mot mennesker og større pattedyr.
 • Effekt: Raske ved kontakt og inntak av skadedyrene.
 • Miljøvennlighet: Ansett som mer miljøvennlige enn andre klasser av insektmidler.

Pyretroider er altså et vitalt verktøy i håndtering av skadedyr mens de samtidig opprettholder en relativt lav risiko for ikke-målorganismer.

Karbamater

Karbamater utgjør en klasse av insektmidler som har blitt utbredt i jordbruks- og skadedyrkontrollpraksis. Disse kjemikaliene virker ved å hemme acetylkolinesterase, et enzym viktig for riktig nervefunksjon hos insekter. Karbamater er strukturelt karakterisert ved deres -O-CO-NH- binding.

Kjemisk Struktur og Egenskaper

Karbamater varierer i struktur, hvor amino- og karboksylendene er substituert med ulike alkyl, aryl, eller alkyl-aryl substituenter. Nøkkelegenskaper for karbamater inkluderer:

 • Raske nedbrytning i miljøet
 • Mindre persistens sammenlignet med organofosfater

Eksempler på Karbamatinsektmidler

 • Bendiocarb: Brukes i jordbruk og boligområder
 • Aldicarb
 • Carbofuran
 • Carbaryl

Bruksområder og Effekter

Karbamater er anvendt i et bredt spekter av scenarier, fra jordbruk til beskyttelse av boligområder mot insektsangrep. De er giftige ved inntak og kan forårsake fare ved hudkontakt eller inhalering.

Bruk Effekter
Jordbruk Beskytter planter mot skadeinsekter
Skadedyrbekjempelse Kontrollerer insekter i hjem og urbane områder

Oppsummering

Insektmidler er kjemikalier utviklet for å bekjempe skadelige insekter. De varierer i sammensetningen og har spesifikke bruksområder som strekker seg fra landbruket til lagring av matvarer.

 • Kjemisk sammensetning: Insektmidler varierer i kjemisk struktur, noe som påvirker deres giftighet og effektivitet.
 • Bruksområde: Insektmidler brukes mot et bredt spekter av insektsarter i ulike miljøer.
 • Bivirkninger: Risikoen for resistens og skade på nyttige insekter krever omtenksom bruk.
 • Bekjempelse av skadedyr: Insektmidler er et nyttig verktøy for å kontrollere skadedyrpobulasjoner som sølvkre og skjeggkre.

I landbruket er det rapportert at opp til 30 forskjellige typer insektmidler kan bli brukt på samme avling for å beskytte plantene mot skadedyr. Dette understreker behovet for strenge reguleringer og riktig bruk for å minimere miljøpåvirkningen og sikre trygge matvarer.

Det anbefales å søke veiledning fra profesjonelle skadedyrbekjempere for å velge riktig middel og anvendelsesteknikk. Slik sikres effektivitet og at man bekjemper skadedyrene uten å forårsake unødig skade på økosystemet.

Ta kontakt

Relaterte innlegg

Scroll to Top